когато Архитектурата вълнува...

 

ПРОЕКТИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ, ПРОМИШЛЕНИ И ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

Устройствено планиране

Изготване на ПУП (Подробни Устройствени Планове) и РУП (Работни Устройствени Планове)

Изготвяне на ПУП (Подробни Устройствени Планове) за промяна на предназначение, регулация и/или застрояването на даден имот.

ПУП- ПР (план за регулация): изработва се в съответствие с Общия устройствен план на населеното място. Изисква се при обединение или делби на имоти в урбанизирани територии и земеделски земи с вече сменено предназначение и стопански дворове.

Задължително се изработва за имоти с неприложена първа регулация и при промяна предназначението на земеделски имоти за неземеделски нужди.

ПУП- ПЗ (план за застрояване): изобразява строителното петно за даден имот, задължително се изработва при първа регулация. Често се изработва съвместно с ПУП-ПР, но може да бъде и отделен проект

Изготвяне на ПУП-РУП (Работни Устройствени Планове) на два или повече имоти за детайлно представяне на етажност, силует, вид и начин на застрояване.

Проекта - Проектиране на обществени, промишлени и жилищни сгради

Да обсъдим Вашия архитектурен проект?
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС!

Офис Плевен   Офис София
  За нас

УСЛУГИ

Обществени сгради

Жилищни сгради

Промишлени сгради

Интериори

Градски дизайн

КОНТАКТИ

+359 887 387 163