когато Архитектурата вълнува...

 

ПРОЕКТИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ, ПРОМИШЛЕНИ И ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

Инвестиционно проектиране

Този етап е същинското изготвяне на Инвестиционния проект. Стартира с получаване на Визата за проектиране

 Този етап е същинското изготвяне на Инвестиционния проект. Стартира с получаване на Визата за проектиране и завършва с издаване на Разрешение за строеж от узаконяващия орган (в общия случай Общината). Проектирането може да протече еднофазно (Технически проект) или двуфазно (Идеен и Технически проекти) според изискванията на Клиента и спецификата на инвестиционното намерение.

Части на ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЕКТ:

 • Архитектура
 • Конструкции
 • Геодезия /Геодезическо заснемане, Вертикална планировка, Трасировъчен план/
 • ВиК вътрешни инсталации и външни връзки
 • Електро инсталации и външни връзки
 • ОВК инсталации и Енергийна Ефективност
 • Ландшафт /Проект за благоустройство и озеленяване/
 • ПБ /Пожарна Безопасност/
 • ПБЗ /План за Безопасност и Здраве/
 • ПУСО /Проект за Управление на Строителните Отпадъци/
 • Технологична - при необходимост
 • Сметна документация (количествени сметки по всички части).
Проекта - Проектиране на обществени, промишлени и жилищни сгради

Да обсъдим Вашия архитектурен проект?
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС!

Офис Плевен   Офис София
  За нас

УСЛУГИ

Обществени сгради

Жилищни сгради

Промишлени сгради

Интериори

Градски дизайн

КОНТАКТИ

+359 887 387 163